Tag Archive: ปลายพระยา

อบต.ปลายพระยา – อำเภอปลายพระยา – จังหวัดกระบี่

ชื่อ : องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา (อบต.ปลายพระยา)อำเภอ : ปลายพระยาจังหวัด : กระบี่

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.oorbortor.net/blog/%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95-%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b2-%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b2-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%88/

อบต.เขาเขน – อำเภอปลายพระยา – จังหวัดกระบี่

ชื่อ : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเขน (อบต.เขาเขน)อำเภอ : ปลายพระยาจังหวัด : กระบี่

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.oorbortor.net/blog/%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95-%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%99-%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b2-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%88/